X
تبلیغات
نسبت وتناسب - مطلبی درمورد تناسب

نسبت وتناسب

ریاضی "دوست ما"- نسبت وتناسب

مطلبی درمورد تناسب

نسبت و تناسب

نسبت : رابطه بین دو کمیت را نسبت می گویند.

تناسب : تساوی بین دو نسبت را تناسب می گویند.

 درصد

نسبتی را که مخرج آن ۱۰۰ باشد درصد می نامیم.

تناسب مستقیم و تناسب معکوس

تناسب مستقیم: هر گاه رابطه بین دم کمیت چنان باشد که اگر یکی از کمیت ها دو یا چند

 برابر بزرگ و یا کوچک شد ، کمیت دیگر نیز به همان نسبت بزرک و یا کوچک شود ، آن گاه این

 دو کمیت تناسب مستقیم دارند.

تناسب معکوس: هر گاه رابطه بین دو کمیت چنان باشد که اگر یکی از کمیت ها چند برابر

بزرگ شود،کمیت دیگر به همان نسبت کوچک می شود و با لعکس. آن گاه این دو کمیت با یک

دیگر تناسب معکوس دارند.

رشته اعداد

دنباله اعداد اعدادی می باشد که طبق نظم خاصی پشت سر هم به وجود می آیند.

اعداد به چند دنباله تقسیم می شوند. مانند:

( N )دنباله اعداد طبیعی : ۱، ۲، ۳،...

معرفی سه دنباله ی مهم:

*دنباله ی مربعی 

دنباله ی مربعی اعدادی را شامل می شود که توان دوم اعداد طبیعی است.

۱ و ۲۵ و۱۶ و  ۹و  ۴ و ...

*دنباله ی مثلث

اعداد ۱ و ۳ و ۶ و ۱۰ و ... تشکیل دنباله ی مثلثی می دهند.

 

 

 شعري ازسهراب سپهري :

زندگی٬ یافتن سکه ی دهشاهی در جوی خیابان است.

زندگی٬ "مجذور" آینه است.

زندگی٬ گل به "توان" ابدیت٬

زندگی٬ "ضرب" زمین در ضربان دل ما٬

زندگی٬ "هندسه ی" ساده و یکسان نفسهاست.

***

هر کجا هستم٬ باشم٬

آسمان مال من است.

پنجره٬ فکر٬ هوا٬ عشق٬ زمین مال من است.

چه اهمیت دارد٬ گاه اگر می رویند٬

                                      قارچ های غربت...؟!

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 21:12  توسط عربيان - بهنام فر - نعمتيان - حسيني   |